Váš nákupný košík je prázdny


Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.e-vlny.sk (ďalej len „e-vlny“):

Prevádzkovateľom e-vlny, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Brooklyn s.r.o, so sídlom Západ 1139/44, 028 01 Trstená, IČO: 36406872, DIČ: 2021684632, zapísaná v OR SR Okr. úrad Žilina, odd.:Sro, vl.číslo: 13715/L

Silky s.r.o, so sídlom Štefana Furdeka 187/11, 028 01 Trstená, IČO: 51094053, DIČ: 2120598018, zapísaná v OR SR Okr. úrad Trenčín, odd.:Sro, vl.číslo: 35287/R

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť telefonicky 0907 252 862 alebo e-mailom: info@e-vlny.sk, alebo písomne na adresu: Š.Furdeka 187/11, 028 01 Trstená

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode e-vlny v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

I. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

I. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

I. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lieskovská cesta 13,962 21
 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

 

GDPR PLATNÉ OD 25.MÁJA 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom eshopu www.e-vlny.sk, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Brooklyn s.r.o, so sídlom Západ 1139/44, 028 01 Trstená, IČO: 36406872, DIČ: 2021684632, zapísaná v OR SR Okr. úrad Žilina, odd.:Sro, vl.číslo: 13715/L

Silky s.r.o, so sídlom Štefana Furdeka 187/11, 028 01 Trstená, IČO: 51094053, DIČ: 2120598018, zapísaná v OR SR Okr. úrad Trenčín, odd.:Sro, vl.číslo: 35287/R

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť telefonicky 0907 252 862 alebo e-mailom: info@e-vlny.sk, alebo písomne na adresu: Š.Furdeka 187/11, 028 01 Trstená

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich zákazníkov, ktoré spracúvame sa snažíme minimalizovať tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb a aby sme splnili zákonné povinnosti. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • Základné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje: Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej podobe.
 • Informácie o vašich platbách a platobných metódach.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame na právnom základe čl. 6/1/b GDPR a ZÁKONA spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotkunutej osoby (kupujúceho) – bod 2.1, to znamená, že ide o zmluvnú požiadavku.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je predovšetkým uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb: príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV – TRETIE STRANY

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté tretím stranám:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb, správca serverov, prevádzkovateľ eshopového systému
 • Účtovná kancelária

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pre plnenie našej zákonnej povinnosti ako ukladá zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod.
 • V prípade súhlasu registrovanej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY - KUPUJÚCEHO

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, je predávajúci povinný tieto údaje opraviť bezodkladne
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne alebo kupujúci odvolal súhlas na spracovanie osobných údajov alebo je kupujúci osoba mladšia ako 16rokov
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov – kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predajcovi, v štruktúrovanom bežne používanom astrojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak: spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a kupujúci vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov a požiadal o prenos údajov.
 • Kupujúci môže podať návrh na začatie konania ak je priamo dotknutý na svojich právach dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 • Kupujúci má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Máte právo na prístup k týmto osobným údajom a informáciám o: účele spracovania OÚ; katgórii spracúvaných OÚ; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli aebo majú byť poskytnuté OÚ; dobe uchovávania OÚ; práve podať návrh na začatie konania; zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,

Vaše práva môžete uplatniť telefonicky: 0907 252 862 alebo e-mailom: info@e-vlny.sk, alebo písomne na adresu: Š.Furdeka 187/11, 028 01 Trstená

Prevádzkovateľ – predávajúci je povinný na základe tejto žiadosti poskytnúť informácie do 30 dní od doručenie tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada si môže prevádzkovateľ účtovať premeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 


Newsletter

Získajte prehľad o novinkách a akciách

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies. Viac informácii

Súhlasím